وۆرك شۆپی هه بوو نی مه ترسی سروشتی و مرویی

وۆرك شۆپی هه بوو نی مه ترسی سروشتی و مرویی

Leave a Reply