The effect of employee burnout on employee job satisfaction the case of Kurdistan telecommunication sector: Asiacell and Korek telecom

  • Tükenmişlik, çalışanların iş doyumunu etkileyen başlıca etkenlerden biridir. Çalışanın tükenmişliğini hissettiğinde, iş doyumu azalır ve bu sendrom organizasyonu genel olarak etkiler. İş tatmini, çalışanlar için önemli bir noktadır; bugünün pek çok çalışması, şirketlerin rekabet gücünün yüksekliği ve çalışanların sayısının yüksek olması nedeniyle bu noktaya odaklanmaktadır. Bir telekomünikasyon şirketinde çalışmak ve farklı sorunlara sahip birçok müşteri ilekarşılaşmak stresli bir meslektir. Bu çalışmada, çalışanların sıkıntı, tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışacağız. Kürdistan'daki telekomünikasyonun önde gelen iki şirketini (Korek telekom ve Asiacell) bir vak'a çalışması olarak kullandık. Bu iki şirketi örnek olay olarak ele almanın nedeni, abone sayılarının yüksek olması nedeniyle ve şirket çalışanlarının ofislerinde çok fazla müşteri topluyor olmasıdır. Bu çalışma için gerekli verileri elde etmek için yirmi iki sorudan oluşan Maslach Tükenmişlik Envanteri sorularını ve iş doyumu hakkındaki diğer dokuz soruyu kullandık. Verilerin analizi için SPSS programını kullandık.Anahtar Kelime: Çalışanın tükenmişliğinin çalışanların iş doyumu üzerindeki etkisi

    Burnout is one of the main factors that affect employee job satisfaction. When the employee's feel burned out, then their job satisfaction decreases and this syndrome affects overall the organization. Job satisfaction is an important point for the employees, many studies today are focusing on this point, because of the high competition of the companies and the high number of choices that employees have. Working in a telecommunication company and receiving many customers which have different kinds of problems is a stressful occupation. In this study, we will try to find the relationship between employee distress, burnout, and job satisfaction. We have used the two leading companies of telecommunications in Kurdistan (Korek telecom and Asiacell) as a case study. The reason for taking these two companies as the case study is because of their high number of subscribers and also because of receiving too many customers at their offices by the company employees. In order to get the needed data for this study, we used Maslach Burnout Inventory questions which contain twenty-two questions and also other nine questions about job satisfaction. For analyzing the data, we have used the SPSS program.

  • Hazhar Omer Muhammed
  • Yükseköğretim Kurulu Açık Bilim
  • 20/07/2017
  • https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/70999
  • https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/70999