چالاكي بةشي هونةر شيوةكاري

چالاكي بةشي هونةر شيوةكاري١٠/٢٦/ ٢٠١٧ روژي ٥شةمة / بةژداري كردن قوتابيان هونةري شيوةكاري لة { ورك شوب} لة گةلةري زانكوي جيهان دةربارةي هونةري چاپ { گرافيك } بة تةكنيكيكي نوي .


  • Photos
Copyrights @ LFU Erbil, 2017. All rights reserved. Designed and developed by AVESTA GROUP